صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری انواع روش های انتقال حرارت

انواع روش های انتقال حرارت

انواع روش های انتقال حرارت انتقال حرارت به سه طریق می تواند انجام بگیرد:
1- هدایت (Conduction)
2- جابه جایی (Convection)
3- تشعشع (Radiation)

انتقال حرارت هدایتی:
هدایت انتقال انرژی از ذرات پر انرژی یک ماده به ذرات کم انرژی مجاور و حاصل از برهم کنش بین ذرات است. در این روش انتقال، واسطه انتقال گرما ساکن است. در مایعات و گازها هدایت بر اثر برخورد و انتشار مولکول ها در حین حرکت تصادفی صورت می گیرد. در جامدات هدایت بر اثر ترکیبی از ارتعاشات مولکولی در شبکه و انتقال انرژی به وسیله الکترون های آزاد صورت می گیرد. انرژی که مولکول ها دارا هستند بواسطه حرکات خطی، دورانی و نوسانی آن ها است و با افزایش دما افزایش می یابد. نرخ هدایت گرمایی از یک محیط به هندسه، ضخامت، جنس ماده و اختلاف دما در عرض محیط بستگی دارد.

انتقال گرمای جابجایی:
جابه جایی روشی برای انتقال انرژی بین سطح یک جامد و مایع یا گاز مجاورش آن است که در حال حرکت می باشد و شامل ترکیب اثرات هدایت و حرکت سیال است. انتقال گرمای جابه جایی از دو مکانیزم تشکیل شده است:
یکی انتقال انرژی توسط حرکت تصادفی مولکولی (پخش گرمایی) و دومی حرکت توده ای یا ماکراسکوپی سیال
انتقال گرمای جابه جایی به دو صورت جابه جایی آزاد و جابه جایی اجباری وجود دارد. اگر جریان سیال توسط یکسری عوامل خارجی مانند پمپ، فن یا جریان بادایجاد گردد جابه جایی از نوع جابه جایی اجباری است. در جابه جایی آزاد حرکت سیال به وسیله نیرو های شناوری حاصل می شود که از اختلاف چگالی ناشی از تغییرات دما نشأت می گیرد.

انتقال گرمای تشعشعی:
تشعشع نوعی انرژی است که از یک ماده بصورت امواج الکترومغناطیس خارج می گردد که حاصل تغییر در شکل الکترونیکی اتم ها یا مولکول ها است.
در انتقال گرمای هدایتی و جابه جایی محیط مادی مورد نیاز است ولی در اتقال گرمای تشعشعی چنین محیطی لازم نیست و در خلأ هم منتقل می شود.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار