صفحه اصلی محصولات لوازم جانبی فلنح کانال و بست کانال و ساپورت کانال و گوشه کانال

فلنح کانال و بست کانال و ساپورت کانال و گوشه کانال

توضیحاتی درباره فلنچ کانال و بست کانال و ساپورت کانال و گوشه کانال

فلنج کانال

برای تهیه و ساختن فلنج از کرنر یا گوشه فلنج استفاده میشود. ابعاد گوشه فلنچ به سایز فلنج مورد استفاده بستگی دارد.

ساپورت کانال

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار