داکت

عایقکاری داکت و کانال هوا از ملزومات عایقکاری ساختمانی است. در هنگام عایقکاری داکت نیاز به استفاده از تجهیزاتی به نام داکت پین وجود دارد. داکت پین در واقع رابط میان کانال و عایق است و کارایی عایقکاری را بهبود میبخشد.

داکت پین

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار